Valtakunnallinen erikoislääkärikuulustelu

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutukseen kuuluu pakollinen valtakunnallinen erikoislääkärikuulustelu. Kuulustelun valtakunnallisesta koordinaatiosta huolehtii Helsingin yliopisto.

Hyväksytty lopputentti vanhenee neljässä vuodessa.

Kuulusteluvaatimukset

Kirjallisuus 1.8.2015-31.7.2017 (viimeisin painos):

 1. Martimo K-P, Antti-Poika M, Uitti J (toim): Työstä terveyttä (Duodecim)
 2. Hyvä työterveyshuoltokäytäntö-opas (Työterveyslaitos, STM)
 3. Uitti J, Taskinen H (toim) Työperäiset sairaudet (Työterveyslaitos)
 4. Taskinen H ym (toim): Terveystarkastukset työterveyshuollossa (Työterveyslaitos, STM)
 5. Starck J ym: Työhygienia (Työterveyslaitos)
 6. Hernberg S.: Epidemiologia ja työterveys (Työterveyslaitos)
 7. Työterveyshuoltolaki. Opas työterveyshuoltolain soveltajille. (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2004:12)
 8. Korpilahti M, ym: Kuntoutus ja vakuutus. Työtapaturmat, liikennevahingot ja työeläke (Finva)
 9. Matikainen E ym.: Toimintakyky (Duodecim)
 10. Kinnunen U, Feldt T, Mauno S: Työ leipälajina – työhyvinvoinnin psykologiset perusteet (PS-kustannus)

Käypähoitosuositukset työterveyshuoltoon soveltuvin osin http://www.kaypahoito.fi

Lehdet (kahden vuoden ajalta ennen tenttiä)

 1. Duodecim (työterveyshuoltoon liittyvät artikkelit)
 2. Suomen Lääkärilehti (työterveyshuoltoon liittyvät artikkelit)
 3. Työterveyslääkäri-lehti
 4. Occupational and Environmental Medicine
 5. Scandinavian Journal on Work, Environment and Health

Työterveyshuollon ja työsuojelun lainsäädäntö sekä muu lainsäädäntö työterveyshuollon toimintaa koskevilta osilta (www.finlex.fi).

Lisämateriaalia

Tenttikirjallisuuden lukemisen aluksi voi katsella prof. Kari Reijulan luentovideon vuodelta 2008: Tieteellisen julkaisun kriittinen arviointi