ILO:n ohjekirja ”Ammattitautien diagnostiset ja altistuskriteerit” nyt verkossa

Kansainvälisen työjärjestön, ILO:n, ohjekirja Diagnostiset ja altistuskriteerit, vuoden 2010 ammattitautiluetteloon sisältyvien ammattitautien diagnoosia ja ehkäisyä varten.

Diagnostic and exposure criteria for occupational diseases Guidance notes for diagnosis and prevention of the diseases in the ILO List of Occupational Diseases (revised 2010), ILO 2022

Kansainvälinen työjärjestö, ILO, on työskennellyt ammattitautien tunnistamisen ja diagnoosin, ehkäisyn ja korvausten edistämiseksi perustamisestaan v.1919 lähtien. Ensimmäiset jäsenmaille annetut suositukset koskivat työperäisen anthrax-infektion sekä lyijy- ja elohopeamyrkytyksen ehkäisyä. Vuonna 1925 julkaistiin ammattitautien korvausta koskeva kansainvälinen sopimus (konventio no.18) ja sen yhteydessä ILO:n ensimmäinen ammattitautiluettelo. Ammattitautiluettelon tehtävä on summata uusin tieteellinen tieto työssä esiintyvien altistusten ja työperäisten sairauksien välisestä yhteydestä ja siten opastaa jäsenmaita ammattitautien tunnistamiseen, diagnoosiin, rekisteröintiin, ilmoituskäytäntöihin, ehkäisyyn ja korvauksiin.

ILO ohjaa jäsenmaita luomaan kansalliset järjestelmät näitä toimenpiteitä varten. Ammattitautiluetteloa on täydennetty useita kertoja uuden tiedon kertymisen tahdissa. Vuonna 2002 ILO julkisti pitkän valmistelutyön jälkeen ammattitautisuosituksen No. 194 ja sen liitteenä uuden ammattitautiluettelon. Tätäkin luetteloa täydennettiin viimeksi vuonna 2010. Uusin luettelo sisältää neljä altiste- tai ammattitautiryhmää ja laskutavasta riippuen yhteensä noin 100-106 tekijää tai tautia.

Ammattitautiluettelo ryhmittelee altistetekijät ja taudit neljään pääryhmään:

 1. Työssä esiintyvien altisteiden aiheuttamat sairaudet (57)
  • Kemialliset tekijät (41)
  • Fysikaaliset tekijät (7)
  • Biologiset tekijät (9)
 2. Kohde-elin- ja systeemisairaudet (26)
  • Hengityselinsairaudet (12)
  • Ihotaudit (4)
  • Tuki- ja liikuntaelinsairaudet (8)
  • Mielenterveyden ja psykologiset häiriöt (2)
 3. Työperäinen syöpä ja sitä aiheuttavat tekijät (21)
 4. Muut ammattitaudit (2)

Vuoden 2010 luettelo sisälsi merkittäviä uudistuksia. Niistä tärkeimmät olivat useiden uusien ammattitautien lisääminen luetteloon ja niin sanotun avoimen luokan sisällyttäminen kunkin neljän ryhmän loppuun. Se sallii minkä tahansa tekijän tai taudin luokittelemisen ammattitaudiksi, mikäli altistuksen ja sairauden välisestä suorasta syy-yhteydestä on tieteellinen tai asianmukaisten kansallisten olosuhteiden ja käytäntöjen mukaan hankittu näyttö. Tämä parantaa ja nopeutta merkittävästi uusien ammattitautien tunnistamista ja rekisteröinti, ehkäisyä ja korvaamista.

Ammattitautisuosituksen ja -luettelon soveltaminen käytäntöön edellyttää juridisia ja käytännöllisiä rakenteita. Juridiset edellytykset on kirjattu ammattitautisuosituksen ohella ILO:n työsuojelu- ja työterveyskonventioon no. 155 ja työterveyshuoltokonventioon no. 161. Ammattitautien rekisteröintiä ja ilmoittamista ohjaa ILO:n hyvän käytännön ohje: Työtapaturmien ja ammattitautien rekisteröinti ja ilmoittaminen.

Jotta ammattitautiluettelon käyttö kansallisella tasolla käytännön työelämässä olisi mahdollista, ILO käynnisti vuonna 2010 hankkeen luetteloon sisältyvien ammattitautien diagnoosia ja ehkäisyä tukevan opaskirjan laatimiseksi. Kirjan laadinnasta vastasi yli 40 kansainvälisen asiantuntijan ryhmä ILO:n tri Shengli Niun ja Milanon yliopiston työlääketieteen professorin tri Claudio Colosion johdolla. Yli kymmenvuotisen työn tuloksena syntyi 640-sivuinen opaskirja, joka kattaa kaikki ILO:n 2010 ammattitautiluetteloon sisältyvät ammattitaudit ja altisteet.

Kirjan luvut seuraavat 2010 luettelon järjestystä. Lukujen rakenne on standardoitu ja tiivis: Työaltistukset, taudin syntymekanismi, pääasialliset terveysvaikutukset, ja diagnostiset kriteerit; keskeiset ehkäisytoimenpiteet. Työaltistusten ja sairauden välinen syy-seuraussuhde on arvioitu kliinisten ja patologian tutkimustulosten, työhistorian ja työanalyysin, työhön liittyvien riskitekijöiden tunnistamisen ja muiden asiaan vaikuttavien riskitekijöiden huomioon ottamisen pohjalta.

Kirja on tarkoitettu viranomaisten, sosiaaliturvainstituutioiden, ammattitautirahastojen, työsuojelu- ja työterveysasiantuntijoiden, lääkäreiden, työnantajien, ammattiliittojen asiantuntijoiden sekä ammattitautien rekisteröinnistä, ilmoittamisesta, rekisteröinnistä, ehkäisystä ja korvauksista vastaavien henkilöiden käyttöön. Sitä voidaan käyttää myös työterveyshuollon ja työlääketieteen peruskoulutuksen ja jatkokoulutuksen tukena.

ILO:n ammattitauteja käsittelevän kirjan toimitukseen osallistuvat asiantuntijat kokoontuivat yhteiskuvaan ICOH:in presidentti Jukka Takalan kanssa 2017 Milanon yliopiston kampuksella.