Koulutuskustannusten korvausten hakuaika 1.1.-31.3.2020

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen korvaus yksityisille terveyspalveluiden tuottajille ja työnantajan ylläpitämille terveysasemille 1.7.-31.12.2019 koulutuskustannuksista

Koulutuskaudella 1.7.-31.12.2019 toteutuneiden kustannusten korvausten hakuaika on 1.1.-31.3.2020.

Korvaushakemuksia käsitellään ja maksatuspäätöksiä tehdään jo korvausten hakuaikana.

Korvaushakemuksen tulee sisältää allekirjoitetut hakulomakkeet ja liitteet:

Hakulomake 1 (docx)

Koontilomake koulutuspaikassa toteutuneista yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksista.

Hakulomake 2 (docx)

Koulutuskustannukset, joista haetaan korvausta; yksi lomake kutakin koulutettavaa lääkäriä kohti.

Hakulomake 3 (docx)

Koulutettavan lääkärin erikoistumiskoulutukseen kuuluva palvelu ja kouluttajalääkärin ohjaustyö, yksi lomake kutakin koulutettavaa lääkäriä kohti.

Koulutuspaikka, jonka kanssa yliopisto on tehnyt koulutuspaikkasopimuksen, antaa yliopistotasoista käytännön koulutusta työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille. Yliopisto tukee työterveyshuollon kouluttajalääkärin ohjausosaamista järjestämällä kouluttajakoulutusta. Saadessaan koulutusoikeudet kouluttaja sitoutuu osallistumaan kouluttajakoulutukseen vuosittain. Koulutuspaikkasopimuksessa on sovittu siitä, että koulutuspaikka järjestää kouluttajalääkärille mahdollisuuden osallistua kerran vuodessa yliopiston järjestämään pedagogiseen tai muuhun koulutukseen. Koulutuspaikkasopimuksen toteuttaminen on edellytys koulutuskorvauksen maksamiselle. Jos kouluttaja ei ole osallistunut vuosittaiseen koulutukseen, hänen tulee olla yhteydessä koulutusta järjestävän yliopiston vastuuhenkilöön.

Hakemuksen liitteet:

  1. Kopio voimassa olevasta/tarkistetusta, yliopiston ja koulutuspaikan välisestä koulutuspaikkasopimuksesta liitteineen; myös koulutuspaikan ja yliopiston väliset sopimusmuutokset (esimerkiksi kouluttajavaihdokset). Koulutuspaikan tulee tarkistaa yliopiston kanssa sopimuksen ja sen liitteiden toimivuus ja sisältö 3 vuoden välein sopimuksen voimaantulosta.
  2. Selvitys kouluttajakorvauksen maksusta: kirjanpidon ote tai allekirjoitettu selvitys maksetusta korvauksesta tai allekirjoitettu koulutuspaikan sitoumus korvauksen maksamisesta. Selvitysten tulee perustua yrityksen kirjanpitoon, josta kustannukset ovat todennettavissa. Huomioikaa, että ilmoitatte yrityksessänne käytössä olevan palkkasivukuluprosentin mukaiset sivukulut, useimmilla koulutuspaikoilla ne ovat alle 25 %.
  3. Kopio koulutettavan lääkärin yliopiston antamasta opinto-oikeuspäätöksestä, jolla todennetaan koulutettavan lääkärin hyväksyminen työterveyshuollon erikoislääkärin koulutusohjelmaan.
  4. Koulutettavan lääkärin oma allekirjoitettu selvitys lomakkeella 3 ilmoitetun palvelun suorituspaikoista ja ajankohdista tai lokikirjan A-osan liite Yhteenveto palvelujeni kertymisestä

Korvausta maksetaan lain 1059/2017 ja asetuksen 1286/2018 nojalla enintään 750,00 € yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaista koulutuskuukautta ja kutakin koulutuksessa ollutta lääkäriä kohden.

Kunkin kuukauden enimmäiskorvauksesta (750,00 €) voidaan maksaa erikoistuvan lääkärin kouluttajana toimineen erikoislääkärin kustannuksia: 600,00 € henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä enintään 150,00 € em. palkkakustannusten lakisääteisiä palkkasivukustannuksia.

Työterveyslaitos osoittaa määrärahaa työterveyshuollon erikoislääkärikoulutukseen lain 1059/2017 perusteella vuoden 2019 loppuun asti sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen säädösten mukaisesti.

Lomakkeet voi täyttää sähköisesti (View -> Edit Document) ja tulostaa allekirjoitettaviksi. Työterveyslaitoksella ei ole sähköpostitse lähetettyjen korvaushakemusten käsittelymahdollisuutta, joten korvaushakemukset tulee lähettää postitse lomakkeen ohjeen mukaisesti.

Ohje ja lomakkeet

Korvausten hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä Cherina Dolkiin.

Ystävällisin terveisin
asiantuntija Cherina Dolk, puh. 046 851 2518 (varmimmin tavoitettavissa sähköpostilla)
etunimi.sukunimi@ttl.fi
Työterveyslaitos