Käytännön koulutus työterveyshuoltoa tukevilla kliinisillä erikoisaloilla

OPS 1.8.2020 mukaisesti kliinistä koulutusta suoritetaan vähintään 2 soveltuvalla erikoisalalla, kummallakin vähintään 3 kuukautta. Mahdollisilta muilta erikoisaloilta lyhin hyväksyttävä jakso on 1 kuukausi.

Koulutusjakson tavoitteena on, että erikoistuva osaa tunnistaa erikoisalan tärkeimmät työkykyyn
vaikuttavat sairaudet ja tuntee niiden näyttöön perustuvat hoitokäytännöt sekä osaa toimia
terveydenhuollon yhdyspinnoilla paikallisia hoitoketjuja hyödyntäen.

Soveltuvia erikoisaloja ovat fysiatria, psykiatria, keuhkosairaudet ja allergologia, sisätaudit,
ihotaudit ja allergologia, neurologia, korva-, nenä- ja kurkkutaudit ja kirurgia. Suositeltavaa on, että
pääpaino on poliklinikkatyössä työikäiseen väestöön painottuen. Erityisistä perusteluista
erikoisalan vastuuhenkilö voi hyväksyä myös muun erikoisalan kliinisen koulutuksen.