Työterveyslaitosjakso

Työterveyslaitosjakso suositellaan suoritettavaksi erikoistumisen lopussa. Työterveyslaitosjakson voi suorittaa Työterveyslaitoksen erikoistumiseen tarkoitetuissa toimissa. Työterveyslaitosjaksolle haetaan Työterveyslaitoksen kautta ja sen voi suorittaa jossakin Työterveyslaitoksen viidestä aluetoimipisteestä. Paikoista ilmoitetaan Avoimet työpaikat -sivulla. Palvelua vaaditaan vähintään puoli vuotta.

Koulutusjakso vastaa muiden erikoisalojen yliopistosairaalajaksoa ja sen aikana keskitytään
työlääketieteeseen (ammattitaudit, työperäiset sairaudet), työterveyshuoltoa tukeviin tieteisiin sekä
syvennetään tutkimuksen kriittistä arviointikykyä.

Työterveyslaitosjakson vaihtoehtoiset suorittamistavat

Vaihtoehtoisten suoritustapojen tavoitteet ovat yhtenevät työterveyshuollon erikoistumiskoulutusohjelman työterveyslaitosjakson tavoitteiden kanssa. Jakso toteutetaan aina yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa ja järjestelyn tulee olla yliopiston hyväksymä.

Moduulikoulutusmallit

Kajaanissa palvelun voi suorittaa moduulikoulutuksena Kainuunmeren Työterveys Oy:ssä yhteistyössä Työterveyslaitoksen Oulun aluetoimipisteen kanssa erillisen suunnitelman mukaisesti.

Keskussairaalamalli

Eräillä keskussairaalapaikkakunnilla työterveyslaitosjakson voi suorittaa keskussairaalan toimessa edellyttäen, että yliopisto on hyväksynyt tämän palvelun työterveyslaitosjaksoa korvaavaksi palveluksi. Hyväksytyt suorituspaikat 1.3.2020 tilanteen mukaan ovat Keski-Suomen
keskussairaala, Etelä-Karjalan keskussairaala, Lapin keskussairaala ja Seinäjoen
keskussairaala.

Tavoitteet

Jakson suoritettuaan erikoistuva:

 • Hallitsee ammattitautien ja työperäisten sairauksien työanamneesin oton, diagnostiikan,
  hoidon ja kuntoutuksen
 • On syventänyt osaamistaan työhygienian, toksikologian, työpsykologian ja epidemiologian
  aihealueilla ja osaa hyödyntää em. alojen asiantuntijoiden osaamista työssään
 • Kykenee esittämään toimenpiteitä työpaikoille työn terveellisyyden edistämiseksi ja
  ammattitautien ehkäisemiseksi sekä työperäisten sairauksien ja oireiden vähentämiseksi
 • On syventänyt työterveysalan tutkimuksen kriittistä ajatteluaan esimerkiksi jakson aikana
  tehtävän opinnäytetyön avulla, osaa hakea työssä tarvitsemaansa tietoa kirjallisuudesta ja
  kriittisesti arvioida kirjallisuudessa esitettyjä tutkimustuloksia
 • On perehtynyt kansainvälisen työterveyden uudistumiseen sekä työn ja työelämän
  muutosten ilmiöihin (esim. pandemiat, ilmastonmuutos, digitalisaatio, monikulttuurisuus,
  alustatyö)
 • Osaa ottaa kantaa työn terveydelliseen merkitykseen eri ammattialojen erityispiirteet
  huomioiden (esim. ammattikuljettajien ajoterveyskysymykset).

Työterveyslaitosjaksolla on käytössä oma lokikirja, jossa jakson tavoitteet kuvataan
yksityiskohtaisesti.

Millaista on olla TTL-jaksolla?