Koulutuksen rakenne

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen valtakunnallisesta ohjauksesta. Koulutus on ammatillista jatkokoulutusta. Yliopistot vastaavat koulutuksen sisällöstä ja antavat siitä todistuksen. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) myöntää erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin laillistuksen yliopiston antaman todistuksen perusteella.

Lue lisää: opinto-oppaat, yleiset määräykset, lait ja asetukset

Koulutuksen rakenne 1.8.2020 alkaen

Koulutusohjelman vähimmäispituus täysipäiväisenä ohjattuna opiskeluna on viisi vuotta. Koulutusajasta vähintään 9 kuukautta tulee suorittaa terveyskeskuksessa. Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kokonaiskesto määräytyy koulutustavoitteiden täyttymisen mukaan, ja tavoitteiden saavuttaminen kestää käytännössä noin kuusi vuotta.

Koulutus suoritetaan suunnitelmallisesti pääosin työssä oppien, osaamistavoitteiden mukaisesti. Oppimista tuetaan lokikirjalla tai ELSAlla ja Erikoistujan oppaalla, henkilökohtaisella ohjauksella ja edistymisen arvioinneilla sekä toimipaikka- ja teoriakoulutuksilla. Koulutukseen kuuluu valtakunnallisen kuulustelu. Erikoisalan palvelujärjestelmässä toteutuva koulutus julkisella ja yksityisellä sektorilla on monipaikkaista ja koostuu toisiaan täydentävistä jaksoista.

Koulutuksen rakenne

Tavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan työterveyshuollon erikoislääkäri:

Erikoisalan tehtävien mukaisesti

 • tuntee työn ja terveyden yhteydet ja osaa toimia työn terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja työhön liittyvien voimavarojen edistämiseksi yksilöiden, työpaikkojen ja moniammatillisen työterveystiimin kanssa
 • osaa arvioida ja tukea työkykyä yhteistyössä työpaikan, terveydenhuollon, kuntoutuspalveluiden, sosiaalivakuutusjärjestelmän ja työvoimahallinnon kanssa
 • kykenee työterveysyhteistyössä asettamaan toiminnalle tavoitteita, perustelemaan tarpeellisia toimenpiteitä ja arvioimaan niiden vaikuttavuutta yhdessä asiakkaiden kanssa.

Käytännön toimintoina

 • hallitsee työterveyshuollon toiminnan suunnittelun, työpaikkaselvitykset ja terveystarkastukset, neuvonnan ja ohjauksen, työterveyspainotteisen sairaanhoidon sekä erilaiset yhteistyön muodot tarvittavine lausuntoineen.
 • osaa toimia hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisin menetelmin ja ammattikäytännöin yksilö-, työyhteisö- ja työpaikkatasolla seuraavilla osa-alueilla:
  • terveyden ja työkyvyn edistäminen
  • työhön liittyvien voimavarojen, työhyvinvoinnin ja työyhteisön toiminnan edistäminen
  • työn kuormitus- ja vaaratekijöiden sekä työhön liittyvien terveyshaittojen arviointi ja niihin vaikuttaminen
  • työhön liittyvien sairauksien ennaltaehkäisy, tunnistaminen ja hoito
  • tärkeimpien työkykyyn vaikuttavien sairauksien tunnistaminen ja hoito
  • toiminta terveydenhoidon yhdyspinnoilla paikallisia hoitoketjuja hyödyntäen työkykyyn vaikuttavien sairauksien hoidossa
  • työkyvyn arviointi, seuranta ja varhainen tuki sekä työhön paluun tukeminen
  • tutkimusten, hoidon ja kuntoutuksen koordinointi työkyvyn sekä työllistymisen terveydellisten edellytysten tukemiseksi
  • kuntoutustarpeen tunnistaminen, neuvonta ja ohjaaminen lääkinnälliseen, ammatilliseen ja päihdekuntoutukseen sekä vaativien työkykyä ja kuntoutusta koskevien lausuntojen laatiminen
  • työterveysyhteistyön tavoitteenasettelu, tarpeellisten toimenpiteiden suunnittelu ja laadun sekä vaikuttavuuden arviointi asiakkaiden kanssa
  • työterveyshuollon johtamis-, kehittämis- ja tutkimustehtävät

Yksilöllisinä osaamisina

 • hallitsee työnsä eettisen, lainsäädännöllisen ja teoreettisen taustan, erikoisalan kliiniset taidot sekä monitasoisissa asiakkuuksissa tarvittavat vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot
 • tietää seuraavien työterveyshuoltoon liittyvien erityisalueiden perusteet ja osaa soveltaa niitä työterveyslääkärin työssään: työlääketiede, työhygienia, työfysiologia, työpsykologia ja toksikologia, ergonomia, epidemiologia, terveystaloustiede, sosiaalilääketiede ja johtaminen
 • kykenee tutkimustiedon kriittiseen arviointiin sekä omaa perusvalmiudet tieteellisen
  tutkimuksen tekoon
 • osaa hankkia ja ylläpitää tarpeellista työelämäosaamista yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaperiaatteista työterveysyhteistyön mahdollistamiseksi

Koulutuksen rakenne ennen 1.8.2020

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutusohjelman kokonaispituus on kuusi vuotta. Koulutus jakaantuu kaksivuotiseen runkokoulutukseen ja neljä vuotta kestävään eriytyvään koulutukseen.

Erikoislääkärikoulutukseen hyväksyttävät suoritteet vanhentuvat 10 vuodessa lukuun ottamatta kaikille pakollista 9 kk terveyskeskusjaksoa ja lähijohtajakoulutusta. Hyväksytty lopputentti vanhenee neljässä vuodessa.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on erikoislääkäri, joka:

 • tuntee työn ja terveyden yhteydet ja osaa toimia työn terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja työhön liittyvien voimavarojen edistämiseksi yksilöiden, työpaikkojen ja moniammatillisen työterveystiimin kanssa
 • osaa arvioida ja tukea yksilöiden työkykyä yhteistyössä työpaikan, terveydenhuollon, kuntoutuspalveluiden, sosiaalivakuutusjärjestelmän ja työvoimahallinnon kanssa
 • kykenee työterveysyhteistyössä asettamaan toiminnalle tavoitteita, perustelemaan tarpeellisia toimenpiteitä ja arvioimaan niiden vaikuttavuutta yhdessä asiakkaiden kanssa.

Koulutus suoritetaan pääosin työssä oppien, koulutusohjelman tavoitteiden mukaisesti. Oppimista tuetaan koulutuksilla, henkilökohtaisella ohjauksella ja edistymisen arvioinnilla.