Valtakunnallinen erikoislääkärikuulustelu

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutukseen kuuluu pakollinen valtakunnallinen erikoislääkärikuulustelu. Kuulustelun valtakunnallisesta koordinaatiosta huolehtii Turun yliopisto.

Hyväksytty lopputentti vanhenee neljässä vuodessa.

Kuulusteluvaatimukset

Kirjallisuus (viimeisin painos):

 1. Autti-Rämö I, Salminen A-L, Rajavaara M: Kuntoutuminen (Duodecim, työterveyshuoltoon soveltuvin osin)
 2. Hernberg S: Epidemiologia ja työterveys (Työterveyslaitos)
 3. Laitinen H, Simola A, Vuorinen M: Työturvallisuuden ja –terveyden johtaminen (Tietosanoma)
 4. Martimo K-P, Antti-Poika M, Uitti J (toim): Työstä terveyttä (Duodecim)
 5. Michelsen T ym. (toim.): Työelämän perustietoa (Duodecim)
 6. Starck J ym. (toim.): Työhygienia (Työterveyslaitos)
 7. Terveystarkastukset työterveyshuollossa (Työterveyslaitos, STM)
 8. Uitti J (toim.): Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -opas (Työterveyslaitos, STM)
 9. Uitti J, Taskinen H (toim.): Työperäiset sairaudet (Työterveyslaitos)

Käypä hoito -suositukset työterveyshuoltoon soveltuvin osin http://www.kaypahoito.fi

Lehdet (kahden vuoden ajalta ennen tenttiä)

 1. Duodecim (työterveyshuoltoon liittyvät artikkelit)
 2. Occupational and Environmental Medicine
 3. Scandinavian Journal on Work, Environment and Health
 4. Suomen Lääkärilehti (työterveyshuoltoon liittyvät artikkelit)
 5. Työterveyslääkäri-lehti

Työterveyshuollon ja työsuojelun lainsäädäntö sekä muu lainsäädäntö työterveyshuollon toimintaa koskevilta osilta (www.finlex.fi).

Lisämateriaalia

Tenttikirjallisuuden lukemisen aluksi voi katsella prof. Kari Reijulan luentovideon vuodelta 2008: Tieteellisen julkaisun kriittinen arviointi