Terveyskeskustyö

Erikoislääkärikoulutuksiin sisältyvä terveyskeskuskoulutusjakso

Kaikkien erikoisalojen koulutukseen sisältyy vähintään 9 kuukauden terveyskeskuskoulutusjakso. Jakso suoritetaan yliopiston hyväksymissä terveyskeskuksissa. Koulutusjaksoa suorittavalle nimetään terveyskeskuksessa yliopiston hyväksymä ohjaaja. Yleislääketieteen oppiala koordinoi ja hyväksyy 9 kuukauden terveyskeskusjakson. Lisää tietoa ks. opinto-opas ja yliopistojen omat sivut, joilta löydät sopimusterveyskeskukset, jakson lokikirja ja tietoa todistuksen saamisesta.

Tavoitteet

Koulutusjakson suoritettuaan erikoistuva lääkäri on perehtynyt perusterveydenhuollossa toimivan lääkärin tehtäviin ja monipuolisesti sen eri toiminta-alueisiin, ja erikoistuva:

  • ymmärtää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tehtävät ja yhteistyön oman erikoisalansa ja sen potilaiden näkökulmasta,
  • tunnistaa perusterveydenhuollolle ominaiset diagnostiset strategiat sekä keskeiset tutkimus- ja hoitomahdollisuudet,
  • tuntee keskeisten kansanterveysongelmien ehkäisy- ja hoitokeinot sekä tunnistaa kuntoutuksen osaksi hoitoa,
  • on tutustunut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon henkilöstön yhteistyöhön,
  • ymmärtää vuorovaikutustaitojen merkityksen potilaan kohtaamisessa sekä kykenee toimimaan tiimin jäsenenä,
  • hallitsee vastaanottotilanteen, tunnistaa oman osaamisensa rajat, kykenee käyttämään tietolähteitä hoitopäätösten tukena sekä
  • ottaa vastuun päätöksistään ja tunnistaa hoitopäätösten vaikutukset, kustannukset ja muut seuraukset.