Koulutuspaikaksi

Sopimuslomakkeet

Yliopisto hyväksyy koulutuspaikat tekemällä niiden kanssa kirjallisen sopimuksen, joka tulee tarkistaa ja päivittää kolmen vuoden välein. Sopimus palautetaan yliopistojen koulutuspaikkavastaavalle.

Koulutuspaikan on tehtävä yliopistolle ilmoitus sopimustietojen muutoksista (esim. jos koulutuspaikan tai kouluttajien tiedot muuttuvat).

Yliopisto hyväksyy työterveyshuollon erikoislääkärin kouluttajaoikeuksien hakemuksen perusteella.

Koulutuspaikan on täytettävä seuraavat kriteerit

Koulutuspaikan ja kouluttajalääkärin toimintaa ohjaavat muun muassa yliopiston erikoislääkärikoulutuksen yleiset määräykset, koulutuspaikkasopimukset ja erikoislääkärikoulutuksesta annetut lait ja asetukset. Koulutuspaikka sitoutuu lisäksi noudattamaan mm. seuraavia koulutuspaikkaa ja koulutusta koskevia ehtoja:

 • Koulutuspaikalla on yliopiston hyväksymä kouluttajalääkäri.
 • Erikoislääkärikoulutus suoritetaan ensisijaisesti kokopäivätyössä.
 • Koulutuspaikalla on moniammatillinen henkilökunta: työterveyslääkäri ja työterveyshoitaja sekä lisäksi sen käytettävissä on fysioterapeutin ja psykologin asiantuntijapalveluja asiakasyrityksille.
 • Koulutuspaikalla on voimassa oleva kirjallinen toimintasuunnitelma.
 • Työterveyshuollon toiminta on koulutuspaikassa monipuolista niin, että erikoistuja saa opetusta ja harjoittelua useilla toimialoilla.
 • Koulutuspaikan edustaja tekee ilmoituksen yliopistolle työterveyshuollon koulutusohjelman vastuuhenkilölle jokaisesta koulutuspaikassa aloittavasta erikoistujasta, hänelle sovitusta erikoistumisjakson pituudesta ja nimetystä kouluttajasta.
 • Koulutuspaikassa on käytössä sähköinen työterveyshuollon ja potilastietojen tietojärjestelmä ja mahdollisuus Internetin sekä elektronisten tiedonsaantijärjestelmien käyttöön.
 • Koulutuspaikalta löytyvät erikoisalan tenttikirjat ja mahdollisuus tenttivaatimuksissa vaadittujen lehtien lukemiseen.
 • Koulutuspaikalla tulee järjestää yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisesti erikoistuvalle lääkärille toimipaikkakoulutusta 2-5 tuntia viikossa. Toimipaikkakoulutukseksi hyväksyttävät tapahtumat on määritelty opinto-oppaassa.
 • Toimipaikkakoulutuksen lisäksi on erikoistuvalla lääkärillä mahdollisuus osallistua myös muuhun tarvittavaan koulutukseen, joka sovitaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja opiskelun arvioinnin yhteydessä.
 • Kouluttajalääkärille koulutuspaikka mahdollistaa vuosittaisen osallistumisen sekä ammatilliseen täydennys- että yliopiston järjestämään kouluttajakoulutukseen.

Toimiva koulutuspaikka

Hyvin toimivat koulutuspaikat ja niiden kouluttajalääkärit ovat keskeisiä tekijöitä koulutuksen onnistumisessa. Hyvä erikoistumisohjelman toteutus on työterveyshuoltoyksikölle rekrytointivaltti, sillä hyvin koulutettu ja hyvin kohdeltu erikoistuja jatkaa hyväksi kokemassaan työpaikassa koulutuksen päätyttyäkin. Hyvin järjestetty koulutus heijastuu koko työyksikön toimintaan.

Koulutusyksikkö voi hakea erikoistumiskoulutuksen aiheuttamista kuluista korvausta puolivuosittain. Korvaus maksetaan kunnallisissa yksiköissä erikoissairaanhoitolain perusteella. Yksityisille yksiköille ja kuntoutuslaitoksille korvaus maksetaan ns. rahoituslain perusteella. Kouluttajalääkärille maksetaan ohjauksesta erillinen korvaus samojen lakien perusteella.