Rahoitus

Koulutuskustannusten korvaus yksityisille terveyspalvelujen tuottajille ja työnantajan ylläpitämille työterveysasemille

Työterveyslaitokselle suoritetaan rahoituslain 1109/2019 perusteella valtion talousarvion rajoissa laskennallisin perustein määrärahaa kustannuksiin, jotka aiheutuvat yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisesta työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta. Määrärahan mitoitus perustuu kolmen edellisen vuoden valmistuneiden lukumäärän keskiarvoon kerrottuna koulutuskohtaisella korvauksella, jonka määrästä ja hakumenettelystä säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 1170/2019.

Rahoitusta koskeva laki (1109/2019, laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta) on voimassa toistaiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annetaan vuosittain säännökset hakemusmenettelystä ja selvitysten antamiseen liittyvästä menettelystä.

Koulutuskustannusten korvaus julkiselle sektorille

Julkisen sektorin (mm. kunnan ja kuntayhtymän) terveydenhuollon toimintayksiköissä tapahtuvan erikoislääkärikoulutuksen kustannusten korvaamisesta on säädetty terveydenhuoltolaissa 1326/2010. Kunnallisille työterveyshuollon koulutuspaikoille maksetaan aluehallintovirastosta koulutuksesta aiheutuneista kustannuksista erityisvaltionapu EVO-korvausta, joka määräytyy vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön antaman asetuksen (STM:n asetus 370/2021) mukaan. Määrärahoja haetaan aluehallintovirastosta (AVI). Hakemuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että yliopisto ja koulutuspaikka ovat tehneet koulutettavien lääkäreiden toimimisesta koulutuspaikassa kirjallisen koulutuspaikkasopimuksen.