Rahoitus

Työterveyslaitokselle suoritetaan rahoituslain 1109/2019 perusteella valtion talousarvion rajoissa laskennallisin perustein määrärahaa kustannuksiin, jotka aiheutuvat yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisesta työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta. Määrärahan mitoitus perustuu kolmen edellisen vuoden valmistuneiden lukumäärän keskiarvoon kerrottuna koulutuskohtaisella korvauksella, jonka määrästä ja hakumenettelystä säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 1272/2019.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetään määrärahan kohdentamisesta sekä perusteista ja menettelytavoista, joilla korvausten suorittamisesta yksityisille terveyspalvelujen tuottajille ja työnantajan ylläpitämille työterveysasemille päätetään. Työterveyslaitos voi maksaa määrärahasta korvausta seuraaville tahoille niiden antaman yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksista:

  • yliopistot
  • yksityiset terveyspalvelujen tuottajat (lain 152/1990 2 §:n 2 momentissa tarkoitetut palvelujen tuottajat)
  • työnantajan ylläpitämät terveysasemat (lain 1383/2001 7 §:n 2 kohdassa tarkoitetut palvelujen tuottajat)
  • Työterveyslaitos

Korvauksen saajien on annettava Työterveyslaitokselle selvitys saamansa korvauksen käytöstä, yliopistot vuosittain ja yksityiset koulutuspaikat korvaushakemuksen yhteydessä. Työterveyslaitoksen tulee antaa vuosittain sosiaali- ja terveysministeriölle selvitys saamansa määrärahan käytöstä (omaan toimintaan ohjattujen varojen käytöstä), työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta sekä yhteenveto yliopistojen, yksityisten terveyspalvelujen tuottajien ja työnantajien ylläpitämien työterveysasemien saamien korvausten käytöstä. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annetaan säännökset selvitysten antamiseen liittyvästä menettelystä.

Korvausten oikeellisuuden valvomiseksi sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus tarkastaa Työterveyslaitoksen ja korvausta saaneiden toimintaa ja Työterveyslaitoksella korvausta saaneiden toimintaa. Tarkastusta varten sosiaali- ja terveysministeriöllä ja Työterveyslaitoksella on oikeus saada salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä sekä korvauksetta käyttöönsä korvausten oikeellisuuden valvonnassa välttämättömät tiedot, asiakirjat ja muu aineisto.

Sosiaali- ja terveysministeriö: Yhteenveto työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen rahoitusta koskevan lain vaikutuksista. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:1, 27 s.