Lokikirja 2015–17 täsmentää tavoitteita, tukee oppimisen arviointeja ja suunnitelmia

Kirjoittaja: Leena Ala-Mursula

Uusi uljas Lokikirja 2015–17 on nyt valmis. Erikoislääkärikoulutuksessa on kyse tietojen, taitojen ja ajattelutapojen oppimisesta, opinto-oppaan (OPS) tavoitteiden suuntaisesti. Suunnitelmallista oppimista tuetaan koulutuksilla, henkilökohtaisella ohjauksella sekä säännöllisillä edistymisen arvioinneilla. Kaikkea tätä kirjataan lokikirjaan lyhyin merkinnöin jatkuvasti. Samalla opinnot, omat oivallukset ja edistyminen tulevat näkyviksi ja opintojen jatkuva suunnittelu helpottuu.

Lokikirjaa uudistetaan vähittäin OPS-kausittain. Uusi OPS 2015–2017 tiivistää koulutuksen tavoitteiksi, että työterveyshuollon erikoislääkäri

 1. Tuntee työn ja terveyden yhteydet ja osaa toimia työn terveyshaittojen ehkäisemiseksi sekä työhön liittyvien voimavarojen edistämiseksi yhteistyössä verkostojen kanssa.
 2. Osaa arvioida ja tukea työkykyä yhteistyössä verkostojen kanssa
 3. Kykenee asettamaan toiminnalle tavoitteita, perustelemaan toimenpiteitä ja arvioimaan niiden vaikuttavuutta yhdessä asiakkaiden kanssa.

Lokikirja täsmentää osatavoitteita eri jaksoille: työterveyshuoltojaksolle (2v), kliinisille palveluille (1v) ja työkyvyn arviointi ja kuntoutus -jaksolle (1/2v). Lokikirja myös linkittyy Työterveyslaitosjakson lokikirjaan.

Lokikirjassa 2015–17 on tavoiteltu ja toteutettu seuraavia uudistuksia:

 1. Tukea käytön sujuvuudelle: kun joudumme vielä tyytymään word-asiakirjaan, toki sähköisenä omalla koneella (+varmuuskopiot!), on sisällön osia selkiytetty:
  • osa A on opintojen ja arviointien loki, suoritemerkinnät sisältävä ja palautettava osa
  • osa B kuvaa koulutuksen tavoitteet – osaa A täytetään jatkuvasti peilaten osaan B
  • osa C sisältää esimerkkikeinoja ohjausten ja opintojen suunnitteluun
 2. Tukea tietojen ohella tärkeiden taitojen ja ajattelutapojen oppimiseen
  • työterveyshuoltojakson osaamisalueen ”asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt” kuvausta on laajennettu soveltaen CanMeds-kehyksen lääkärin kompetenssialueita. Tämä löytyy nyt osaamisalueena 9, aikaisemmin alueena 3, muiden numerointi on vastaavasti muuttunut.
  • työterveyshuoltojakson 9 osaamisalueen nimet ovat ennallaan. Tekstimuutoksilla on korostettu toiminnan suunnittelun ja erilaisten taitojen osaamisia läpileikkausperiaatteella, ammatillisen kasvun ja professionaalisuuden tukemiseksi.
 3. Tukea oppimisen säännöllisille arvioinneille ja suunnitelmallisuudelle opinnoissa:
  • A-osan kirjausten ja suoriteluetteloiden ohjetekstejä on muokattu, myös kliinisiin palveluihin on lisätty arviointikohdat
  • A-osaan on lisätty vapaaehtoinen taulukko kaikista palveluista tukemaan kokonaisuuden hahmottamista, samalla kun tiedekunnissa on karsittu välipäätösten tekemistä.

Lokikirjaan ei haluttu tehdä liikaa muutoksia, uuden tunnistaa edellisestä jatkavaksi. Erikoistuja voi käyttää opinto-oikeuden saamisen aikaista lokikirjaa tai vaihtaa uusimpaan. Kannattaa vähintään vilkuilla uusinta versiota ja ottaa vinkkejä ajantasaiseen tekemiseen. Uudistuksia on tehty kentän kommentteja kuunnellen ja valtakunnallisen koordinaatiotyöryhmän ja kliinisten opettajien työryhmän kokouksissa keskustellen. Lämpimät kiitokset koostamistyöstä lokikirjatyöryhmälle: Jarmo Heikkinen (pj), Ritva Horppu, Virpi Liukkonen, Kimmo Räsänen, Lena S. ja Asta Toivonen. Arvostamme käyttäjien palautetta tälläkin OPS- ja lokikirjakaudella, kehitetään yhdessä eteenpäin.

Antoisia hetkiä erikoistumisopintojen parissa ja hyvää uutta lukuvuotta toivottaen!

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen koordinaatioryhmä