OPS! Opinto-opas 2015-17 tiivistää työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen tavoitteita

Kirjoittaja: Leena Ala-Mursula

Erikoislääkärikoulutuksen opinto-opas (OPS) päivitetään kahden vuoden välein. Vaikka koulutus kestää ainakin kuusi vuotta, opinto-oppaan muutoksia kannattaa seurata. Erikoistuva lääkäri voi noudattaa opinto-oikeuden alkamisajankohdan opinto-opasta tai siirtyä uusimpaan. Tenttivaatimukset ovat aina uusimman OPS:n mukaiset. Opinto-oppaalla päivitetään koulutuksen tavoitteita nykyisille erikoistujille ja kouluttajalääkäreille, ja samalla se on viestinnän väline erikoisalalta ulospäin. OPS kuvaa työterveyshuoltoa alana erikoistumista harkitseville ja muiden erikoisalojen yhteistyökumppaneille.

OPS 1.8.2015 – 31.7.2017 on päivitetty eteenpäin katsoen. Mitkä ovat meidän alamme keskeiset osaamisalueet ja mihin erityisiin tehtäviin opiskelemme erikoisalojen työnjaossa? Meille on viime vuosina lisätty lakisääteisiä tehtäviä työkyvyn tukemisessa. Väestön ikäjakaumaa ja työelämän rakenteita katsoen on selvää, että jatkossakin tarvitaan työn ja terveyden yhteensovittamisen hallitsevia lääkäreitä. Siis työterveyshuollon erikoislääkäreitä, jotka hallitsevat työelämän rajapinnassa tarvittavat tiedot, taidot ja ajattelutavat ja siten osaavat toimia eritasoisissa asiakkuuksissa ja verkostoissa. Monella erikoisalalla johtava lääkäri suunnittelee ja toiset tekevät. Työterveyshuollossa rivilääkärinkin tulee osata toiminnan kokonaisuuden jatkuva suunnittelu ja arviointi yhdessä työpaikkojen kanssa.

OPS 2015 -2017 tiivistää tavoitteiksi, että työterveyshuollon erikoislääkäri

  1. Tuntee työn ja terveyden yhteydet ja osaa toimia työn terveyshaittojen ehkäisemiseksi sekä työhön liittyvien voimavarojen edistämiseksi yhteistyössä verkostojen kanssa
  2. Osaa arvioida ja tukea työkykyä yhteistyössä verkostojen kanssa
  3. Kykenee asettamaan toiminnalle tavoitteita, perustelemaan toimenpiteitä ja arvioimaan niiden vaikuttavuutta yhdessä asiakkaiden kanssa

Kolmeen keskeiseen osaamisalueeseen liittyy osatavoitteita. Niihin ei tarvittu paljon muutoksia. Sanoituksia viilattiin osaamisten kielelle. Hyvän työterveyshuoltokäytännön terveystarkastusperusteista poimittiin uusi tavoite ”työllistymiskyvyn terveydellisten edellytysten tukemisen osaaminen”. Lisäksi linjattiin, että yhteistyön pohjaksi tulee osata hankkia ja ylläpitää työelämäosaamista: osaamista yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaperiaatteista.

Vaadittaviin palveluihin tehtiin pieniä muutoksia. Työterveyshuollon omaa 24 kk runkokoulutusta muutettiin niin, että 9 kk terveyskeskuspalvelun ja 6 kk sairaalapalvelun ylittävä osuus voi toteutua työterveyshuollossa. Eriytyvän koulutuksen 12 kk:n kliinisiin palveluihin palautettiin mahdollisuus lukea hyväksi runkokoulutuksen aikaisia palveluja, kuitenkin aina niin, että koulutuksen kesto on 6 vuotta ja kliininen palvelu vähintään 12 kk.

Erikoislääkärikoulutus on työssä oppimista koulutusohjelman tavoitteiden suuntaisesti. Kyse on tietojen, taitojen ja ajattelutapojen oppimisesta. Tätä oppimista tuemme koulutuksilla, kouluttajalääkärien toteuttamalla ohjauksella sekä erikoistuvien edistymisen arvioinneilla. Tärkeä tuki erikoistumisessa on lokikirja, jolla täsmennetään OPS:n tavoitteita ja ehdotetaan esimerkkikeinoja tavoitteisiin pääsemiseksi. Lokikirjaa päivitetään parhaillaan ja sen valmistumisesta tiedotamme syyslukukauden alkupuolella.

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen uusi OPS 2015 – 2017 on työstetty yliopistojen yhteistyönä työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallisessa koordinaatioryhmässä. Tarkkaan ottaen muutokset tulevat voimaan 1.8.2015 Helsingin, Itä-Suomen, Oulun ja Tampereen yliopistoissa. Turun yliopistossa erikoislääkärikoulutuksen OPS:n rytmitys on erilainen kaikilla erikoisaloilla, seuraava OPS-kausi on 2016 – 2018. Tämänkin vuoksi on hyvä, että yllä kuvatut OPS:n muutokset eivät ole revoluutiota vaan tuettua evoluutiota. Uudistuksessa on sanoitettu pitkäkestoisia tavoitteita uudella tavalla, keskeisiä osaamisalueita tiivistäen. Palvelujen rakennetta on uudistettu vähittäin. Hyvää pohjaa on hyvä kehittää eteenpäin.

Lämmin kiitos ahkerasta työskentelystä ja hyvästä yhteistyöstä lukuvuonna 2014 – 2015 koko työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnalliselle verkostolle eli erikoistujille, kouluttajalääkäreille ja yliopistojen yhteistyöverkostolle!

Hyvän kesän toivotuksin

työterveyshuollon professorit

Leena Ala-Mursula, Tuula Putus, Kari Reijula, Kimmo Räsänen, Jukka Uitti