Utbildande läkares uppgifter

I ansökan förbinder sig den utbildande läkaren att

  • ansvara för genomförandet av utbildningsprogrammet och koordineringen av arbetsplatsutbildningen på en utbildningsplats som godkänts av universitetet
  • ge den specialiserande läkaren personlig handledning två timmar i veckan enligt utbildningsprogrammet som godkänts av universitetet
  • stödja den specialiserande läkaren i att göra upp en specialiseringsplan och genomföra den
  • göra en bedömning av studiernas framskridande minst två gånger om året tillsammans med den specialiserande läkaren
  • upprätthålla sin yrkeskunskap som företagsläkare genom att delta i yrkesmässig fortbildning enligt SHM:s anvisning
  • upprätthålla sin kompetens som utbildare genom att delta i universitetets pedagogiska utbildning eller annan utbildarutbildning regelbundet varje år.

Rätten att fungera som utbildare förutsätter sedan 15.9.2017 att utbildaren utför Kouluttajalääkärin startti -kursen (Utbildande läkarens start), som finns i Virtualuniversitetet, inom sex månader efter att utbildarrättigheterna har beviljats.

Utbildningsplatsens och den utbildande läkarens verksamhet styrs av bl.a. universitetets allmänna föreskrifter för specialistläkarutbildningen, studiehandboken, loggboken, utbildarrättigheter och utbildningsplatsavtalen och lagar och förordningar gällande specialistläkarutbildningen. För arbetet som utbildare utbetalas ett arvode, som man ansöker om var sjätte månad.

Handledning av läkare under specialisering

Utbildarens viktigaste uppgift är att ge den specialiserande läkaren personlig handledning minst två timmar i veckan enligt utbildningsprogrammet som godkänts av universitetet. Vi rekommenderar varmt att ni väljer teman för handledningsträffarna ur loggboken, där den specialiserande läkarens lärandemål och ämnen finns antecknade.

För den utbildande läkaren innebär handledningen en mångsidig arbetsbild och stärkande av yrkesexpertisen och yrkesidentiteten. Att fungera som utbildare innebär också att man är en rollmodell för företagsläkare och förmedlar utöver kunskap och färdigheter också attityder till den specialiserande läkaren.

Bedömning och fortsatta studieplaner

I bedömningen beaktas den specialiserande läkarens kunskaper, färdigheter och attityder enligt specialiseringsområde. Dessa har en bredare omfattning än de detaljerade lärmålen i loggboken. Bedömningen fokuserar på framstegen i det konkreta arbetet och lärandet i praktiken, bl.a. förmågan att tillämpa teoretisk kunskap i arbetet, kliniska färdigheter, behärskande av företagshälsovårdens kärnprocesser, yrkesmässiga attityder och samarbetsförmåga, alla dessa i förhållande till lärandemålen.