Differentierande utbildning

Den differentierande utbildningen (48 mån.) består av

Den differentierande utbildningen innehåller

Tjänstgöringsavsnittens lärandemål och innehåll beskrivs i företagshälsovårdens loggbok.

Förutsättningen för godkännande av tjänstgöringar är att specialisten deltar i startseminariet som organiseras av universitetet och utarbetar en personlig specialiseringsplan med utbildaren i början av företagshälsovården som skickas till den utbildningsansvarige.

Ersättande av tjänstgöring med forskningsarbete i den differentierande utbildningen

Med beslut av den utbildningsansvarige kan man ersätta högst 6 månader tjänstgöring med forskningsarbete, med undantag för tjänstgöringen vid Arbetshälsoinstitutet.

Mål

Målet med den differentierande utbildningen är att läkaren efter utbildningen behärskar den etiska, juridiska och teoretiska bakgrunden för expertarbetet, specialitetens kliniska färdigheter och de kommunikations- och samarbetsfärdigheter som behövs i multiprofessionella kundkontakter, och kan följa god praxis och metoder inom företagshälsovården på individens, arbetsgemenskapens och arbetsplatsens nivå inom följande områden:

 • främjande av hälsa och arbetsförmåga
 • främjande av arbetsrelaterade resurser, välmående i arbetet och arbetsgemenskapens verksamhet
 • utvärdering av belastande faktorer, hälsorisker och faror i arbetet och hur man kan påverka dessa
 • förebyggande, identifiering och vård av arbetsrelaterade sjukdomar
 • bedömning av arbetsförmågan, uppföljning och tidigt stöd samt stöd i återgången till arbetet
 • koordinering av undersökningar, vård och rehabilitering för att stöda arbetsförmågan och förutsättningarna att delta i arbetslivet
 • identifiering av rehabiliteringsbehov, rådgivning och ordinering av medicinsk, professionell och alkohol- och missbruksrehabilitering
 • uppställande av mål, planering av åtgärder och utvärdering av kvalitet och effekter i samarbete med kunderna i arbetsgemenskapen
 • uppgifter inom ledning, utveckling och forskning inom företagshälsovården.

Företagsläkaren ska ha kunskap om grunderna i följande specialiteter inom företagshälsovården och kunna tillämpa dem i arbetet:

 • arbetsmedicin
 • arbetshygien
 • arbetsfysiologi
 • arbetspsykologi
 • toxikologi
 • ergonomi
 • epidemiologi
 • hälsoekonomi
 • ledarskap

Företagshälsovårdläkaren ska ha förmågan att kritiskt använda forskningskunskap och ha grundläggande forskningsfärdigheter. Företagshälsovårdläkaren ska kunna skaffa och upprätthålla sin arbetslivskompetens (verksamhetsprinciper i samhället och näringslivet) för ett lyckat företagshälsovårdssamarbete.