Det riksomfattande specialistläkarförhöret

Till specialistutbildningen för företagsläkare hör ett riksomfattande specialistläkarförhör. Den riksomfattande koordineringen av förhöret sköts av Helsingfors universitet.

En godkänd sluttentamen föråldras efter fyra år.

Fordringar

Litteratur (senaste utgåvan):

 1. Autti-Rämö I, Salminen A-L, Rajavaara M: Kuntoutuminen (Duodecim, työterveyshuoltoon soveltuvin osin)
 2. Hernberg S: Epidemiologia ja työterveys (Työterveyslaitos)
 3. Laitinen H, Simola A, Vuorinen M: Työturvallisuuden ja –terveyden johtaminen (Tietosanoma)
 4. Martimo K-P, Antti-Poika M, Uitti J (toim): Työstä terveyttä (Duodecim)
 5. Michelsen T ym. (toim.): Työelämän perustietoa (Duodecim)
 6. Starck J ym. (toim.): Työhygienia (Työterveyslaitos)
 7. Terveystarkastukset työterveyshuollossa (Työterveyslaitos, STM)
 8. Uitti J (toim.): Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -opas (Työterveyslaitos, STM)
 9. Uitti J, Taskinen H (toim.): Työperäiset sairaudet (Työterveyslaitos)

God medicinsk praxis -rekommendationer för företagshälsovård i tillämpliga delar https://www.kaypahoito.fi/sv/

Tidningar (från en tvåårsperiod före tentamen)

 1. Duodecim (artiklar som anknyter till företagshälsovård)
 2. Occupational and Environmental Medicine
 3. Scandinavian Journal on Work, Environment and Health
 4. Suomen Lääkärilehti (artiklar som anknyter till företagshälsovård)
 5. Työterveyslääkäri-tidningen

Lagar om företagshälsovård och arbetsskydd samt övriga lagar till de delar som gäller företagshälsovårdens verksamhet (www.finlex.fi/sv/).

Övrigt material