Bli utbildningsplats

Avtalsblanketter

Universitetet godkänner utbildningsplatserna genom att göra upp ett skriftligt avtal, som granskas och uppdateras vart tredje år. Avtalet lämnas in till universitetens utbildningsplatsansvariga.

Utbildningsplatsen ska informera universitetet om ändringar i avtalets uppgifter (t.ex. om utbildningsplatsens eller utbildarnas uppgifter ändras).

Universitetet godkänner specialistläkare i företagshälsovård som utbildande läkare genom ansökan.

Utbildningsplatsen ska fylla följande kriterier

Utbildningsplatsens och den utbildande läkarens verksamhet styrs av bl.a. universitetets allmänna föreskrifter, för specialistläkarutbildningen, utbildningsplatsavtalen och lagar och förordningar gällande specialistläkarutbildningen. Utbildningsplatsen förbinder sig dessutom att följa bl.a. följande villkor angående utbildningen:

 • På utbildningsplatsen finns en utbildande läkare som godkänts av universitetet.
 • Specialistläkarutbildningen genomförs i regel som heltidsarbete.
 • Utbildningsplatsens personal är multiprofessionell: en företagsläkare och en företagshälsovårdare och dessutom har kundföretagen tillgång till en fysioterapeuts och psykologs experttjänster.
 • Utbildningsplatsen har en gällande skriftlig verksamhetsplan.
 • Verksamheten inom företagshälsovård är mångsidig, så att den specialiserande läkaren får utbildning och praktik på många olika områden.
 • Utbildningsplatsens representant informerar universitetets ansvarsperson för utbildningsprogrammet i företagshälsovård om varje ny läkare under specialistutbildning, hur lång den avtalade utbildningsperioden är och vem som utsetts till utbildare.
 • Utbildningsplatsen har ett elektroniskt system för företagshälsovård och patientuppgifter och möjlighet att använda Internet och elektroniska datasystem.
 • Utbildningsplatsen har specialitetens tentamenslitteratur och läkaren har möjlighet att läsa tidskrifter som ingår i tentamensfordringarna.
 • Utbildningsplatsen ska ordna arbetsplatsutbildning för den specialiserande läkaren enligt utbildningsprogrammet som godkänts av universitetet i en omfattning av minst 160 timmar på två år, vilket motsvarar cirka två timmar i veckan. Utbildningstillfällen som godkänns som arbetsplatsutbildning definieras i studiehandboken.
 • Utöver arbetsplatsutbildningen ska den specialiserande läkaren ha möjlighet att delta också i andra utbildningar, som man kommer överens om i samband med bedömningen av studieplanen och lärandet.
 • Den utbildande läkaren ska ha möjlighet att årligen delta i både yrkesmässig fortbildning och utbildarutbildning som universitetet ordnar.

En fungerande utbildningsplats

Fungerande utbildningsplatser och deras utbildande läkare är centrala för en lyckad utbildning. Om utbildningsprogrammet genomförs på ett bra sätt är det ett trumfkort i rekryteringen för den utbildande enheten, eftersom en väl mött specialiserande läkare gärna fortsätter arbeta på en välfungerande arbetsplats även efter utbildningen. En välorganiserad utbildning är till nytta för hela arbetsgemenskapen.

Den utbildande enheten kan ansöka om ersättning av specialistutbildningens kostnader var sjätte månad. Ersättningen betalas till kommunala enheter utgående från lagen om specialiserad sjukvård. Ersättningen till privata enheter och rehabiliteringscenter betalas enligt den s.k. lagen om finansiering. Ersättningen till den utbildande läkaren betalas likaså utgående från ovan nämnda lagar.

Utbildningsplatsen kan själv eller tillsammans med representanter för universitetet reflektera över verksamheten med hjälp av självutvärderingsmatrisen nedan.