Finansiering

Arbetshälsoinstitutet beviljas anslag inom ramen för den statliga budgeten enligt den sk. finansieringslagen (1059/2017) på kalkylmässiga grunder för kostnader som orsakas av specialistläkarutbildningen i företagshälsovård som godkänts av universitetet. Anslagets storlek grundar sig på medeltalet av utexaminerade läkare under de tre senaste åren multiplicerat med den utbildningsvisa ersättningen, för vilken summan och ansökningsförfarande stadgas i social- och hälsovårdsministeriets förordning 84/2018.

Social- och hälsovårdsministeriets förordning bestämmer hur anslagen allokeras och på vilka grunder och med vilka förfaranden ersättningen utbetalas till privata producenter av hälsovårdstjänster och arbetshälsostationer som administreras av arbetsgivare. Arbetshälsoinstitutet kan betala ersättning ur anslagen till följande aktörer för deras kostnader för specialistläkarutbildningen i företagshälsovård enligt ett utbildningsprogram som godkänts av universitetet:

  • universiteten
  • privata producenter av hälsovårdstjänster (som avses i lagen 152/1990 2 §, 2 mom.)
  • arbetshälsostationer som administreras av arbetsgivare (som avses i lagen 1383/2001 7 §, 2 mom.)
  • Arbetshälsoinstitutet

De som erhåller ersättning ska lämna in en utredning över använda anslag till Arbetshälsoinstitutet årligen. Arbetshälsoinstitutet ska årligen lämna in en utredning över använda anslag till social- och hälsovårdsministeriet. Utredningen omfattar anslag som riktats till Arbetshälsoinstitutets egen verksamhet, specialistläkarutbildningen av företagsläkare och ett sammandrag av anslag som riktats till universiteten, privata producenter av hälsovårdstjänster och arbetshälsostationer som administreras av arbetsgivare. Om proceduren för utredningens inlämnande bestäms i social- och hälsovårdsministeriets förordning.

För att övervaka anslagens lagenliga användning har social- och hälsovårdsministeriet rätt att göra kontroller av Arbetshälsoinstitutets verksamhet och verksamheten vid de enheter som mottar ersättning, och Arbetshälsoinstitutet får göra kontroller av verksamheten vid de enheter som mottar ersättning. För kontrollerna har social- och hälsovårdsministeriet och Arbetshälsoinstitutet rätt att kostnadsfritt få tillgång till nödvändig information, dokument och annat material, utan hinder av sekretessföreskrifter eller andra föreskrifter som begränsar tillgången till information.

Social- och hälsovårdsministeriet: Yhteenveto työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen rahoitusta koskevan lain vaikutuksista. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:1, 27 s.