Nätverk

För organiseringen av specialistläkarutbildningen i företagshälsovård ansvarar Helsingfors, Östra Finlands, Uleåborgs, Tammerfors och Åbo universitet i samarbete med Arbetshälsoinstitutet, nätverket av utbildande arbetshälsostationer och intressegrupper. Utbildningen grundar sig på lagar och förordningar. Social- och hälsovårdsministeriet finansierar den riksomfattande verksamheten. Bekanta dig också med nätverkets publikationer, konferenspresentationer och kontaktuppgifter.

Universitetens uppgifter

  • Universitetens skolningsenheter inom företagshälsovård ansvarar för de specialiserande läkarnas studieprogram och utvecklingen av specialistläkarutbildningen, koordinerar undervisningen på sina verksamhetsområden och ger studievägledning och rådgivning.
  • Universiteten ordnar kursformad teoretisk utbildning för specialiserande läkare enligt studieprogrammet och handledarutbildning för handledande företagsläkare och utvärderar utbildningen kontinuerligt.
  • Universiteten godkänner utbildningsplatserna och de handledande läkarna genom att göra upp skriftliga avtal med dem. Universiteten bedömer och stöder ordnandet av utbildning på utbildningsplatserna genom handledningsbesök.

Verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser

Arbetsgrupper

Arbetsgruppen för kliniska lärare och handledarutbildningen

  • Arbetsgruppen behandlar ärenden gällande utbildningens praktiska genomförande, struktur, innehåll och utveckling inom ramen för riktlinjerna som satts upp av samordningsgruppen.
  • Arbetsgruppen består av de kliniska lärarna vid universiteten och personer som medverkar i undervisningens planering, utveckling och genomförande.

Virtuella universitetets arbetsgrupp

  • Työryhmä suunnittelee, kehittää ja toteuttaa yhteistä, varsinkin verkkovälitteistä koulutustoimintaa yliopistojen yhteisesti sopiman strategian mukaisesti.
  • Työryhmään kuuluvat yliopistojen verkkopedagogit ja kaksi kliinistä opettajaa.

Universitetens egna arbetsgrupper inom företagshälsovårdens utbildningsområde ansvarar för samordningen av den regionala verksamheten.

Intressetgrupper