TTH-erikoislääkärikoulutuksen korvausten hakuaika 1.7.-30.9.2020

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen korvaus yksityisille terveyspalveluiden tuottajille ja työnantajan ylläpitämille terveysasemille 1.1.-30.6.2020 koulutuskustannuksista

Koulutuskaudella 1.1.-30.6.2020 toteutuneiden kustannusten korvausten hakuaika on 1.7.-30.9.2020.

Korvausta maksetaan lain 1109/2019 ja asetuksen 1272/2019 nojalla enintään 750,00 € yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaista koulutuskuukautta ja kutakin koulutuksessa ollutta lääkäriä kohden.

Kunkin kuukauden enimmäiskorvauksesta (750,00 €) voidaan maksaa erikoistuvan lääkärin kouluttajana toimineen erikoislääkärin kustannuksia: 600,00 € henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä enintään 150,00 € em. palkkakustannusten lakisääteisiä palkkasivukustannuksia.

Työterveyslaitos osoittaa määrärahaa työterveyshuollon erikoislääkärikoulutukseen lain 1109/2020 perusteella sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen säädösten mukaisesti. Laki on voimassa toistaiseksi.

Huomioitavaa

Ohjeeseen ja hakulomakkeisiin on tehty täsmennyksiä, jotka koskevat ammatinharjoittajana erikoistumista sekä keskeytysten ja palkattomien poissaolojen huomioimista palveluajassa ja korvaukseen oikeuttavissa koulutuskuukausissa. Erikoistuvan lääkärin tulee ilmoittaa omassa selvityksessä tai lokikirjan A-osan liitteessä keskeytysten ja palkattomien poissaolojen ajankohdat ja kestot aikaisempaa tarkemmin.

Täsmennykset liittyvät jo aikaisemmin voimassa olleisiin ohjeisiin. Täsmennysten tarkoitus on selkiyttää koulutuskorvausten hakemista ja korvausperusteita. Koulutuskorvaus maksetaan yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisesta palvelusta.

Yliopistojen opinto-oppaiden yhteisiin yleisiin määräyksiin on kirjattu keskeytysten ja palkattomien poissaolojen vaikutukset palveluun (Oulun yliopiston opinto-oppaan luvussa 5, muiden yliopistojen opinto-oppaiden luvussa 4). Oheisesta linkistä pääsee yliopiston verkkosivuilla olevaan opinto-oppaaseen: Palvelujen laskeminen ja todistuksen haku. Tämän otsikon alta löytyy myös kaksi laskuria, joita koulutettava lääkäri voinee hyödyntää palvelujen laskemiseksi koulutettavan omaa selvitystä varten, mikäli hänellä on keskeytyksiä tai palkattomia poissaoloja.

Korvaushakemuksen tulee sisältää allekirjoitetut hakulomakkeet ja liitteet

Hakulomake 1
Koontilomake koulutuspaikassa toteutuneista yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksista.

Hakulomake 2
Koulutuskustannukset, joista haetaan korvausta; yksi lomake kutakin koulutettavaa lääkäriä kohti.
Laskelmassa käytetään koulutuspaikalle määräytyneen palkkasivukuluprosentin mukaisia sivukuluja, useimmilla koulutuspaikoilla ne ovat alle 25 %.
Korvaukseen oikeuttavia koulutuskuukausia laskettaessa on huomioitava palveluaikaan vaikuttavat keskeytykset ja palkattomat poissaolot.

Hakulomake 3 (kouluttajalääkäri ja koulutettava täyttävät ja allekirjoittavat)
Koulutettavan lääkärin erikoistumiskoulutukseen kuuluva palvelu ja kouluttajalääkärin ohjaustyö, yksi lomake kutakin koulutettavaa lääkäriä kohti.
Palveluaikaa laskettaessa on koulutuskaudelta vähennettävä keskeytykset ja palkattomat poissaolot.

Hakemuksen liitteet

  1. Kopio voimassa olevasta/tarkistetusta yliopiston ja koulutuspaikan välisestä koulutuspaikkasopimuksesta liitteineen; myös koulutuspaikan ja yliopiston väliset sopimusmuutokset (esimerkiksi kouluttajavaihdokset). Koulutuspaikan tulee tarkistaa yliopiston kanssa sopimuksen ja sen liitteiden toimivuus ja sisältö 3 vuoden välein sopimuksen voimaantulosta.
    Koulutuspaikkasopimus tulee aina korvaushakemuksen lomake 1:n liitteeksi, vaikka se olisi toimitettu jonkin aikaisemman korvaushakemuksen yhteydessä.
  2. Selvitys kouluttajakorvauksen maksusta: kirjanpidon ote tai allekirjoitettu selvitys maksetusta korvauksesta tai allekirjoitettu koulutuspaikan sitoumus korvauksen maksamisesta. Selvitysten tulee perustua yrityksen kirjanpitoon, josta kustannukset ovat todennettavissa.
  3. Kopio koulutettavan lääkärin yliopiston antamasta opinto-oikeuspäätöksestä, jolla todennetaan koulutettavan lääkärin hyväksyminen työterveyshuollon erikoislääkärin koulutusohjelmaan.
  4. Koulutettavan lääkärin oma allekirjoitettu selvitys tai lokikirjan A-osan liite Yhteenveto palvelujeni kertymisestä lomakkeella 3 ilmoitetun palvelun suorituspaikoista ja ajankohdista tai lokikirjan osa A 2. Oman erikoistumissuunnitelman kokonaisuus. Koulutettava lääkäri ilmoittaa em. selvityksissä mahdolliset keskeytykset ja palkattomat poissaolot ja laskee palveluidensa keston. Keskeytysten ja palkattomien poissaolojen vaikutus yliopiston hyväksymään palveluun on määritelty yliopiston opinto-oppaan yleisissä määräyksissä.

Lomakkeet voi täyttää sähköisesti (View – Edit Document) ja tulostaa allekirjoitettaviksi. Työterveyslaitoksella ei ole sähköpostitse lähetettyjen korvaushakemusten käsittelymahdollisuutta, joten korvaushakemukset tulee lähettää postitse lomakkeen ohjeen mukaisesti.

Ohje ja lomakkeet tulevat saataville myös työterveyshuollon virtuaaliyliopiston sivuille.

Korvaushakemuksia käsitellään ja maksatuspäätöksiä tehdään (lomat huomioiden) myös kesän aikana.

Korvausten hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä Cherina Dolkiin.

Ystävällisin terveisin

asiantuntija Cherina Dolk, puh. 046 851 2518 (varmimmin tavoitettavissa sähköpostilla)(poissa/lomalla vko 25-26 ja 29-31)
johtaja Marja Tuomainen, puh. 030 474 2652

etunimi.sukunimi (AT) ttl.fi
Puh. vaihde 030 4741

Työterveyslaitos
PL 40, 00032 TYÖTERVEYSLAITOS