Tervehdys pohjolasta virtuaaliyliopiston juhlavuotena!

Työterveyshuollon virtuaaliyliopiston alueellinen yhteistyö – verkostomaista työskentelyä ja tulevaisuudenkin taitoja

Oulun yliopiston työterveyshuollon erikoisalan tiimi ja

Heli Koivisto-Rautio, suunnittelija & Katja Ryynänen, kliininen opettaja ja kouluttajalääkäri

Työterveyshuollon oppialalla tehtiin aikoinaan viisas päätös lisätä yliopistojen keskinäistä yhteistyötä, ja luoda yhteisiä rakenteita erikoislääkärikoulutuksen järjestämiseksi. Tuon ajan visionäärien hedelmistä nautimme tänä päivänä valtakunnallisessa Työterveyshuollon virtuaaliyliopiston verkostossa. Juhlavuotena virtuaaliyliopistoa tervehtii Oulun yliopiston tiimi.

Oulun tiimi

Tällä hetkellä yliopistomme tiimissä työskentelee professori Leenan lisäksi neljä osa-aikaista opettajaa Katja, Soile, Tomi ja Tuulia sekä verkkopedagogi Heli. Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kampuksella olemme osa Väestöterveyden tutkimusyksikköä. Lähimmän terapiahuoneen eli kahvitilan jaamme paitsi psykiatrian opettajien ja tutkijoiden, niin myös geriatrien, yleislääkäreiden ja kansainvälisten lääketieteen tutkijoiden kanssa.

Tiimimme toiminnan ytimen muodostaa erikoisalan valtakunnallisen koulutuksen kehittämiseen osallistuminen ja tarjoamamme koulutukset. Tuotamme verkostolle useita ohjattuja koulutuksia ja muutamia itseopiskelukursseja. Vastineeksi erikoistujamme ja kouluttajalääkärimme omalla alueella tavoittavat noin 70 kurssia yhteisessä verkko-oppimisympäristössä DigiCampuksella.

Verkoston solmut toimintayksikköinä

Verkoston jäseniä ja osia voidaan kutsua solmuiksi (Aira 2012). Työterveyshuollon virtuaaliyliopistossa alueelliset työterveyshuollon tiimit muodostavat omat solmunsa. Näistä muodostuu jälleen uusia solmuja, kun virtuaaliyliopistossa yhdistetään erilaisia hajautettuja tiimejä yli yliopistollisten, maantieteellisten ja ammattikunnallisten rajojen. Ne toimivat operatiivisina solmuina yhdistäen tavoitteet, keinot ja resurssit. Virtuaaliyliopiston solmujen toimintaa kokoaa verkoston koordinaatioryhmä, johon kuuluvat työterveyshuollon oppialan professorit. Ydinsolmu tuottaa pysyvyyttä ja jatkuvuutta verkoston toiminnalle.

Lähtökohtana verkostona ja verkostossa toimimiseen on ollut vapaaehtoisuus, tasavertaisuus, vastavuoroisuus ja itseorganisoituva yhteistyösuhde, jonka verkoston osapuolet ovat katsoneet hyödylliseksi (tästä mm. Verkostojohtamisen oppaassa 2019).  ”Ollaan ihan solmussa tämän kanssa” voi siis olla positiivinen näkökulma.

Säännölliset tapaamiset vahvistavat yhteistyötä

Tapaamme vuoden aikana koulutustyöterveysasemien toimijoita, erikoistujia ja heidän kouluttajiaan aluetapaamisten merkeissä eri paikkakunnilla. Nämä tapaamiset ovat äärettömän tärkeitä. Tapaamissa kuulemme alueen koulutuspaikkojen tilanteesta ja toiveista. Aluetapaamiset yhdistävät alueelliset toimijat virtuaaliyliopiston valtakunnalliseen verkostoon, jälleen uusia solmuja verkoston tiivistämiseksi. Meidän äänessämme kuuluu työterveyshuollon koulutusverkoston ääni Utsjoelta Kokkolaan ja Oulusta Kajaaniin. Aluetapaamiset, samoin kuin paikalliset erikoislääkärikoulutuksen starttiseminaarit, ovat etenkin uusille erikoistujille ja kouluttajille linkki virtuaaliyliopistoon, siinä missä laajennetun koordinaatioryhmän tapaamiset ovat uusille virtuaaliyliopiston toimijoille.

Laajennetun koordinaatioryhmän tapaamisiin kutsutaan koolle kaksi kertaa vuodessa yliopistojen tiimien jäsenet ja lisämausteena yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä. Näissä tapaamisissa meillä on pari päivää aikaa nähdä toisiamme, tutustua uusiin jäseniin ja suunnitella yhdessä erikoislääkärikoulutusta. Verkoston yhteistyöhakuisuus ei ole muuttumaton tila (Aira 2012). Säännölliset vuorovaikutusprosessit tuottavat yhteistyöhakuisuutta ja myös näyttävät mihin yhteistyöllä päästään.

Oppia ikä kaikki – verkostoissakin

Alueellisen tiimit toimivat oman kotiyliopistonsa toimintaympäristössä. Tiimien roolia verkostossa voisi kuvata fraasilla ”think globally, act locally”. Mietimme virtuaaliyliopiston parasta ja toimimme paikallisesti sen mukaisesti. Tiimien ja työryhmien kautta olemme vuorovaikutuksessa toistemme kanssa, kaikkien toiminnalla on vaikutusta toisiinsa ja päätöksenteko sekä mahdollisuudet vaikuttaa ulottuvat laajalle.

Verkostossa, solmujen parissa on mahtava mahdollisuus oppia toisilta asiantuntijoilta, saada innostusta ja kuulla maailman menosta omaa ruutua laajemmin. Työ tuntuu tulokselliselta, kun yhdessä pyrimme edistämään tämän erikoisalan koulutusta. Välillä talkoillaankin ja urakoidaan, jotta saamme tehdä yhdessä asioita valmiiksi. Erikoislääkärikoulutuksen muutosten aikana on tärkeää saada tunne ja kokemus, että asioita valmistuu yhteistyössä jatkuvan kehitystyön sisällä.

Verkostossa työskenteleminen antaa meille alueellisille toimijoille rytmiä, vuosikelloa ja jatkuvuutta toimintaan, hyviä käytäntöjä ja jaettua tietoa sekä tärkeitä kontakteja. Ja tietenkin hyvää mieltä viisaista ja hauskoista kollegoista ympäri Suomen. Yhteisen toiminnan, kuten vuosittaisen Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallisen seminaarin kautta meillä on ilo tutustua myös muiden yliopistojen erikoistujiin ja kouluttajiin. Verkostossa saamme samalla ylläpitää ja kehittää tulevaisuudenkin työelämätaitona pidettyjä verkostomaisen oppimisen ja työskentelyn taitoja.

Olemme aiheellisesti ylpeitä kaikista alueellisista tiimeistä, samoin kuin yhteisestä virtuaaliyliopistosta ja kaikista alan erikoislääkärikoulutuksen toimijoista. Jotta verkoston hyvä henki pysyy yllä, on tärkeää löytää yhteisen vuorovaikutuksen paikkoja sekä yhdessä tunnustettua tarvetta ja tietenkin myös resursseja yhteistyölle. Toivotamme kaikille työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen toimijoille erinomaista juhlavuotta ja Työterveyshuollon virtuaaliyliopistolle paljon lisää yhteisiä vuosia ja vuosikymmeniä.

Viittaukset:

Aira A. Toimiva yhteistyö. Työelämän vuorovaikutussuhteet, tiimit ja verkostot. 2012. Jyväskylä Studies in Humanities 179.

Verkostojohtamisen opas. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 2019:12

Kuva: University of Oulu, 2020. Brand image. Photo Rami Hanafi.