Uusi opinto-opas voimaan 1.8.2020 alkaen, uusi lokikirja käyttöön jo kesän koejaksoilla

Uusi erikoislääkärikoulutuksen asetus 55/2020 loi perustan uudentyyppiselle opetussuunnitelmalle (OPS), joka on yksi yhteinen suunnitelma kaikille erikoisaloille kaikissa yliopistoissa 1.8.2020 alkaen.

Yliopistot ovat nopeasti valmistelleet uuden OPS:n, jota tarkentavat ohjeet, lomakkeet ja siirtymäsäännöt täydentyvät vaiheittain yliopistojen sivuille.

OPS 1.8.2020 sisältää uutta tavoitteissa, rakenteissa ja koulutusjaksojen kestoissa. Enää ei puhuta runko- ja eriytyvästä koulutuksesta eikä palveluista, vaan osaamistavoitteita tukevista käytännön koulutusjaksoista. Työterveyshuollon osaamistavoitteet on jaoteltu kolmeen osaan: erikoisalan tehtävien mukaisesti, käytännön toimintoina ja yksilöllisinä osaamisina. Aikamääreitäkin edelleen on. Kaikkien koulutusohjelmien vähimmäispituus ohjattuna opiskeluna on viisi (5) vuotta. Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kesto määräytyy koulutustavoitteiden täyttymisen mukaan, ja käytännössä tavoitteiden saavuttaminen kestää kuusi (6) vuotta.

Käytännön koulutus koostuu jaksoista työterveyshuollon koulutuspaikassa (koejakso 6 kk ja työterveyshuoltojakso 24 kk), työkyvyn arviointia ja kuntoutusta toteuttavassa koulutuspaikassa (6 kk), soveltuvilla kliinisillä erikoisaloilla (9 kk) sekä Työterveyslaitoksessa (6 kk). Lisäksi suoritetaan täydentävää käytännön koulutusta (0-12 kk) työterveyshuollossa tai muussa tavoitteisiin sopivassa lääkärin tehtävässä tai tutkimustyössä. Koulutusajasta vähintään 9 kuukautta tulee suorittaa terveyskeskuksessa. Työterveyshuoltojaksolla ja työkyvyn arviointi- ja kuntoutusjaksolla erikoistuja saa henkilökohtaista ohjausta 2 tuntia viikossa lokikirjan mukaisesti. Kaikkiin koulutusjaksoihin sisältyy toimipaikkakoulutusta 2-5 tuntia viikossa. Sen lisäksi suoritetaan teoriaopintoja (200 t) ja johtamisopintoja (10 op). Lopuksi suoritetaan valtakunnallinen kuulustelu.

Lokikirja 2020-2021

Koulutuksen yksityiskohtia ohjaavassa ja sen toteutumisen osoittavassa lokikirjassa on kolme osaa: Palautettava oppimispäiväkirja ja täsmennetyt suoritusvaatimukset (A-osa), uudistettu Erikoistujan opas käytännön opiskeluvinkkeineen (B-osa) sekä liitteitä (C-osa).

Työterveyshuollon uusi lokikirja on käytössä keväällä 2020 valituille uusille erikoistujille jo kesällä alkaneilla koejaksoilla.

OPS mukaisesti myös lokikirja erottelee nyt kevyemmin ohjatun koejakson (6 kk) perinteisestä työterveyshuoltojaksosta (24 kk). Muutos painottaa hyvän yleisperehdytyksen ja toimipaikkakoulutuksen (2-5t/vko) merkitystä koejaksolla. Alku-, väli- ja loppukeskusteluissa käytämme kaikkien alojen yhteisiä lomakkeita. Koejaksoja tuemme uudistetun lokikirjan ohella elo-syyskuussa toteutettavissa Työterveyshuollon starttiseminaareissa ja verkkokurssilla Työterveyshuollon erikoistumissuunnitelma 2020. Lisää tietoa näistä Työterveyshuollon virtuaaliyliopiston Moodlessa. Tervetuloa mukaan niin uudet erikoistujat kuin kouluttajat!